Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge dan wel schriftelijke offertes en
opdrachten, van of met en alle daarmee in verband houdende handelingen en diensten, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving
Vitaleren (vanaf nu verder te noemen) Vitaleer richt zich op training, coaching, revalidatie en
workshops binnen het werkveld van persoonlijke, fysieke en bedrijfstechnische ontwikkeling, in de
meest ruime zin. Vitaleer is bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden ingeschreven onder
nummer 68862172.

Artikel 3 Definities
Opdrachtnemer is in deze (vanaf nu verder te noemen) Vitaleer, die deze algemene voorwaarden
gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze (vanaf nu verder te noemen)
de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Vitaleer. Vanaf het moment dat er
gebruik wordt gemaakt van Vitaleer haar diensten, worden deze algemene voorwaarden per direct
van toepassing. De algemene voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op de website van Vitaleer.nl,
aanwezig bij het intake gesprek en schriftelijk of per mail op te vragen.


Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
4.1 Vitaleer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Vitaleer heeft jegens de klant
een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een
resultaatsverplichting.
4.2 Door bevestiging van de opdracht en deze algemene voorwaarden geeft de klant toestemming
haar NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het
klantenbestand van Vitaleer.
4.3 De klant draagt er ten alle tijde zorg voor dat alle relevante, noodzakelijke en/of redelijkerwijs
logische informatie tijdig aan Vitaleer wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet of niet tijdig zijn
verstrekt behoudt Vitaleer het recht de uitvoering van haar diensten op te schorten.

Artikel 5 Prijzen en offertes
5.1 Alle offertes en prijsopgaven door Vitaleer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs,
inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
5.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij Vitaleer beschikbare informatie.
5.3 Een opdracht komt tot stand op het moment dat de door de klant voor akkoord getekende
offerte of contract door Vitaleer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is bevestigd.
5.4 In de opdracht kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur
accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden
6.1 Facturatie vindt normaliter achteraf, op de eerste van elke maand plaats, tenzij anders
overeengekomen en vermeld in de opdracht. Betaling dient altijd giraal te geschieden door
overmaking van het factuurbedrag op IBAN NL42 RABO 0358 8253 85 op naam van Vitaleer en onder
vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na
factuurdatum.
6.2 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de klant van rechtswege in verzuim en
behoudt Vitaleer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang stop te
zetten. Ook is de klant vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande
bedrag. Indien Vitaleer de vordering ter incasso uit handen geeft is de klant tevens verschuldigd de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
6.3 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen twee weken na het
ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Vitaleer.

Artikel 7 Duur en beëindiging
7.1 De opdracht tussen de klant en Vitaleer kan ten alle tijde op ieder gewenst moment door één van
beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
7.2 De beëindiging van de opdracht laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen
moeten worden.

Artikel 8 Annulering van Vitaleer haar diensten
Indien de klant of Vitaleer door omstandigheden niet in staat zijn een gemaakte afspraak na te
komen, gelden hierbij annuleringsvoorwaarden.
8.1 Annulering door de klant
De klant verplicht zich zo spoedig mogelijk een eventuele annulering of wijziging mondeling, per mail
of telefonisch door te geven aan Vitaleer. Bij annulering door de klant treden de klant en Vitaleer
eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven
mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Vitaleer, gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden. De
klant is verplicht annuleringskosten te betalen aan Vitaleer, als volgt:
8.1.1 Bij annulering van een afspraak die 48 uren voor aanvang afspraak wordt doorgegeven, worden
er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
8.1.2 Bij annulering van een afspraak die 24 uren voor aanvang afspraak wordt doorgegeven, wordt
50% van de geannuleerde afspraak in rekening gebracht.
8.1.3 Bij annulering van een afspraak die binnen 24 uren voor aanvang afspraak wordt doorgegeven,
wordt 100% van de geannuleerde afspraak in rekening gebracht.
8.2 Annulering door Vitaleer
Vitaleer behoudt zich het recht om coaching momenten en trainingen te annuleren, zonder opgaaf
van reden, dan wel een cliënt te weigeren. Vitaleer verplicht zich de annulering c.q. weigering
mondeling, per mail of telefonisch te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe
door de klant betaalde bedrag terug, waarmee de opdracht is beëindigd zonder verdere
verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 Het verzetten van coaching afspraken
9.1 Bij niet verschijnen van de klant op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in
rekening gebracht en is de klant verplicht deze te betalen.
9.2 Vitaleer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar
behoren uitvoering kan geven aan de opdracht.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader
van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
10.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als de samenleving behoudt Vitaleer zich
het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties
inlichten.
10.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Vitaleer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en Vitaleer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vitaleer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling.
10.4 Indien een coach van Vitaleer het in het belang van de opdracht nodig acht overleg te voeren
met een andere coach van Vitaleer, zal de betreffende coach dit eerst voorleggen aan de klant voor
toestemming.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Vitaleer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade, ongemak, ziekte of
alles daaraan gelijkgesteld ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
11.2 Vitaleer aanvaardt geen verdere (financiële) aansprakelijkheid die buiten de dekking van
Vitaleer haar AVB polis valt.
11.3 De aansprakelijkheid van Vitaleer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 In afwijking van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste vier
maanden verschuldigde factuurbedrag.
11.5 Vitaleer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van
handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of
adviesopdracht. De klant blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van Vitaleer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Klachtenprocedure
1. Indien de klant klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden of aangeboden diensten dient
de klant dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per mail kenbaar te maken
bij Vitaleer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal Vitaleer zo goed mogelijk uitvoering
geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Deze algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2020 geldig en vervallen per direct indien er een
nieuwe versie beschikbaar is.

Contact met Christiaan

Stel je vraag direct