Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dienen ter versterking van de duurzame relatie tussen klant & Vitaleer om te kunnen vitaleren, transparant te handelen en heldere afspraken vast te leggen.

 

De basis van dit document is gebaseerd en afgestemd op de visie van Vitaleer:

“Het streven naar een duurzame balans in je doen, denken en voelen”.

 

Het streven naar: Vitaleer & klant zullen altijd kiezen voor de beste oplossing voor beiden.
Een duurzame balans: Elkaar ondersteunen en tolerant handelen, geven en nemen.
In je doen: Klant & Vitaleer nemen eigenaarschap in het handelen naar elkaar, afspraak is afspraak.
In je denken: Klant & Vitaleer blijven helder communiceren, in goede en mindere tijden.
In je voelen: Klant & Vitaleer zetten zich er voor in om elkaar te waarderen en te versterken.


Klant is zich bewust van de volgende uitgangspunten:

KvK: Vitaleer is bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden ingeschreven onder nummer 68862172.
Bedrijfsomschrijving: Vitaleer richt zich op bewegen, coaching, ontspanning en vitaliteitsonderzoeken op het gebied van persoonlijke, fysieke en bedrijfstechnische ontwikkelingen, in de meest ruime zin.
Toepasbaarheid: Dit document is van toepassing op alle ‘Trainin’ en coaching gerelateerde zaken, uitgebrachte offertes en documenten dan wel voorbereidende of uitvoerende handelingen.
Moment van ingang: Zodra de klant gebruik maakt van de (voorbereidende) diensten van Vitaleer zijn deze algemene voorwaarden per direct van toepassing.
Transparant: De algemene voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op de website van Vitaleer.nl en schriftelijk of per mail op te vragen.
Korte lijnen: Er mag via alle bij de klant bekende mogelijkheden contact worden opgenomen met Vitaleer, waarbij de voorkeur uitgaat naar communicatie per mail.
Privacy: Vitaleer zal in haar grondbeginsel nooit informatie van de klant met derde partijen delen en zich er ten volste voor inspannen de verkregen data veilig te borgen. Dient er om welke reden ook informatie gedeeld te worden, dan zal dit altijd vooraf kenbaar worden gemaakt en om toestemming worden gevraagd bij de direct betrokkene.
Vitaleercheck: Alle verkregen data uit de Vitaleercheck zal anoniem worden verwerkt in een nationale benchmark om tot goede vergelijkingen te kunnen komen met nationale maatstaven.


Klant & Vitaleer komen het volgende met elkaar overeen:

1. De basis van de duurzame relatie
1. Vitaleer zal naar haar beste inzicht en vermogen handelen. Vitaleer heeft naar de klant een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken op een resultaatverplichting.
2. Door het aangaan van een relatie en van acceptatie van deze algemene voorwaarden, geeft de klant toestemming haar NAW- gegevens, e-mailadres en telefoonnummer te gebruiken in het klantenbestand van Vitaleer.
3. De klant draagt er ten alle tijde zorg voor dat alle relevante, noodzakelijke en/of redelijkerwijs logische informatie tijdig aan Vitaleer wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet of niet tijdig zijn verstrekt behoudt Vitaleer het recht de uitvoering van haar diensten op te schorten.
4. De klant geeft toestemming aan Vitaleer dat zij beeldmateriaal mag gebruiken waar de klant op voorkomt, ter promotie van Vitaleer haar concept. In het geval dit ongewenst is geeft de klant dit vooraf zelf bij Vitaleer aan, zodat Vitaleer hier van op de hoogte is en er rekening mee kan houden.
5. De opdracht of het abonnement tussen de klant en Vitaleer kan ten alle tijde na wederzijds overleg door één van beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
6. Bij het beëindigen van een abonnement dient dit voor de 25e van de maand bekend te zijn. Na de 25e van de maand loopt het abonnement nog één maand door.
7. De beëindiging van de opdracht of ‘Trainin’ account laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden.


2. Financiële verplichtingen
1. Alle offertes en mondelinge prijsopgaven vervallen na uiterlijk 30 dagen of eerder. In het geval dit korter dan 30 dagen is wordt dit aangegeven op de offerte.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Vitaleer beschikbare informatie en zijn per direct ongeldig in het geval de verstrekte informatie vanuit de klant incorrect blijkt.
3. Een opdracht komt tot stand op het moment dat de door de klant voor akkoord getekende offerte of contract door Vitaleer is ontvangen en per mail bevestigd.
4. In de opdracht kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
5. Alle prijzen en voorwaarden, welke worden genoemd in de producten en activiteiten in ‘Trainin’, zijn
aanvullend op deze algemene voorwaarden, zodat deze altijd actueel inzichtelijk zijn.
6. Facturatie vindt normaliter vooraf plaats tenzij anders overeengekomen en vermeld in de opdracht. Betaling dient of via Ideal/Trainin of giraal te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op IBAN NL42 RABO 0358 8253 85 op naam van Vitaleer en onder vermelding van het factuurnummer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
7. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de klant van rechtswege in verzuim en behoudt Vitaleer zich het recht voor de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is de klant vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Vitaleer de vordering ter incasso uit handen geeft is de klant tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met deze incasso gemoeid zijn.
8. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Vitaleer.


3. Coaching, vitaleercheck en beweegdiensten
1. De klant verplicht zich zo spoedig mogelijk een eventuele annulering of wijziging mondeling, per mail of telefonisch door te geven aan Vitaleer. Bij annulering door de klant treden de klant en Vitaleer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Vitaleer, gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

De klant is verplicht annuleringskosten te betalen aan Vitaleer (mits er vooraf geen alternatieve afspraak binnen 3 werkdagen wordt vastgelegd).
2. Bij annulering van een afspraak of opdracht die 48 uren vóór aanvang wordt doorgegeven, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering van een afspraak of opdracht die binnen 48 uren voor aanvang wordt doorgegeven, wordt 100% van de geannuleerde afspraak in rekening gebracht.
4. Bij niet verschijnen van de klant op een gepland gesprek of opdracht worden de kosten hiervan in rekening gebracht en is de klant verplicht deze te betalen.
5. Vitaleer behoudt zich het recht om coaching sessies, trainingen en opdrachten te annuleren, zonder opgaaf van reden, dan wel een klant te weigeren. Vitaleer verplicht zich de annulering c.q. weigering mondeling, per mail of telefonisch te bevestigen en betaalt indien nodig pro rato met een maximum van 100% van het tot dan toe door de klant betaalde bedrag terug.
6. Vitaleer behoudt zich het recht afspraken te verzetten indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de opdracht zonder financiële consequenties voor Vitaleer.
7. De klant en Vitaleer zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, Vitaleerchecks of adviesopdrachten.
8. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als de samenleving behoudt Vitaleer het recht direct de geheimhouding te doorbreken en de daartoe bevoegde en relevante instanties in te lichten.
9. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Vitaleer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Vitaleer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vitaleer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
10. Indien een coach van Vitaleer het in het belang van de opdracht nodig acht overleg te voeren met een andere coach van Vitaleer, zal de betreffende coach dit eerst voorleggen aan de klant voor toestemming.


4. Aansprakelijkheid
1. Vitaleer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor schade, ongemak, ziekte of alles daaraan gelijkgesteld, ontstaan door of in verband met haar verrichte diensten, die buiten de dekking van Vitaleer haar AVB polis valt.
2. De aansprakelijkheid van Vitaleer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Vitaleer is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie, vitaleercheck of adviesopdracht. De klant blijft verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes en haar eigenaarschap.
5. Elke aansprakelijkheid van Vitaleer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


5. Niet tevreden
1. Indien de klant klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden of aangeboden diensten dient de klant dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per mail kenbaar te maken bij Vitaleer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal Vitaleer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de overeengekomen oplossingsrichting.
3. De klant en Vitaleer zullen samen streven naar het vinden van een realiseerbare oplossing die voor beide partijen als redelijk wordt ervaren.

Dit document wordt jaarlijks herzien en gepubliceerd op de website van Vitaleer.nl.

Contact met Christiaan

Stel je vraag direct